• Biroul Informare şi Relaţii Publice

  Ultima actualizare: Gabriel Rosu, în data de 09.01.2018
  Nr. crt. Nume Prenume Funcţie Email Telefon
  1 BORDA ELENA DANIELA Şef birou dana.borda@cjtimis.ro 0256/406545
  2 COJOCARU ANA-VIORICA Inspector de spec. I ana.cojocaru@cjtimis.ro 0256/406413
  3 CARAGHIAUR IOANA MARIA Inspector de spec. II ioana.caraghiaur@cjtimis.ro 0256/406413
  4 LUPULESCU SIMONA-LAVINIA Inspector superior simona.lupulescu@cjtimis.ro 0256/406333
  5 BIHOI ANA Consilier asistent ana.bihoi@cjtimis.ro 0256/406324
  6 POPESCU TĂNASIE LOREDANA Inspector de spec. II loredana.popescu@cjtimis.ro 0256/406541
  7 POP CRISTINA Inspector de spec. II cristina.pop@cjtimis.ro 0256/406541

   

  DOMENIUL DE ACTIVITATE: organizarea şi coordonarea activităţii de informare şi relaţii publice

  1. Organizarea registraturii generale şi relaţiile cu publicul:

  - înregistrarea, distribuirea, evidenţa şi urmărirea rezolvării corespondenţei adresată Consiliului Judeţean Timiş;

  - expedierea răspunsurilor către alte autorităţi şi instituţii publice, persoane juridice şi fizice;

  - organizarea audienţelor: întocmirea fişelor şi notelor de audienţe, urmărirea modului şi termenelor de soluţionare a acestora;

  - repartizarea presei locale şi centrale la conducerea Consiliului Judeţean Timiş;

  - preluarea apelurilor telefonice şi transmiterea informaţiilor solicitate la telefonul cetăţeanului (0256-406406);

  - acordarea de informaţii cetăţenilor în cadrul programului de relaţii cu publicul stabilit;

  - publicarea şi actualizarea periodică pe pagina WEB a Consiliului Judeţean Timiş a informaţiilor privind programul de lucru cu publicul şi a programului de audienţe

  - asigurarea imprimatelor tip necesare serviciilor publice care intră în competenţa Consiliului Judeţean Timiş;

  - întocmirea raportului anual privind respectarea programului de relaţii publice şi de acordare a audienţelor (corespondenţă înregistrată şi expediată; petiţii; audienţe, telefonul cetăţeanului, pagina WEB, ş.a.).

   

  2. Organizarea activităţii privind soluţionarea petiţiilor

  - primirea, înregistrarea, rezolvarea petiţiilor şi expedierea răspunsurilor către petiţionari în termenul legal cu precizarea temeiului legal al soluţiei adoptate;

  - înregistrarea petiţiilor transmise pe pagina WEB a Consiliului Judeţean Timiş, distribuirea către compartimentele competente să le soluţioneze şi urmărirea rezolvării acestora;

  - întocmirea raportului anual privind petiţiile

   

  2. Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii nr.544/2001

              - întocmirea şi actualizarea listei cuprinzând documentele de interes public privind activitatea Consiliului Judeţean Timiş;

              - comunicarea din oficiu a informaţiilor de interes public precum şi postarea pe pagina WEB a Consiliului Judeţean Timiş a acestora;

              - primirea şi înregistrarea cererilor formulate în baza Legii nr.544/2001 într-un registru special şi eliberarea unei confirmări scrise solicitanţilor privind data şi numărul de înregistrare;

              - evaluarea primară a solicitărilor şi distribuirea acestora către structurile competente să furnizeze informaţiile solicitate cu indicarea termenului de răspuns prevăzut de lege;

  - asigurarea transmiterii către solicitanţi a răspunsurilor împreună cu informaţia de interes public cerută sau cu motivaţia întârzierii ori a respingerii solicitării, în condiţiile legii;

  - asigurarea evidenţei răspunsurilor şi a chitanţelor remise de solicitanţi privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate;

  - asigurarea accesul publicului la informaţiile de interes public difuzate din oficiu prin organizarea unui punct de informare-documentare;

  - publicarea şi actualizarea unui buletin informativ ce va cuprinde informaţiile de interes public comunicate din oficiu;

  - punerea la dispoziţie gratuit de formulare-tip ale cererii de informaţii de interes public şi reclamaţiei administrative;

  -  întocmirea şi publicarea raportului anual privind liberul acces la informaţiile de interes public;

  - actualizarea comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public.

   

  3. Relaţia cu mass-media

              - culegerea, pregătirea şi întocmirea materialelor care reflectă activitatea Consiliului Judeţean Timiş;

              - organizarea conferinţelor de presă;

              - difuzarea comunicatelor de presă;

              - gestionarea activităţii de acreditare a ziariştilor;

              - asigurarea accesului ziariştilor la întâlnirile cu delegaţiile externe;

              - monitorizarea materialelor referitoare la activitatea Consiliului Judeţean Timiş apărute în mass-media locală şi centrală;

              - asigurarea mapelor de presă privind proiectele de hotărâri ce sunt supuse dezbaterii în şedinţele Consiliului Judeţean Timiş;

              - asigurarea accesului ziariştilor la informaţiile de interes public conform Legii nr. 544/2001.

   

  4. Organizarea activităţii de arhivă

              - întocmirea şi actualizarea Nomenclatorului arhivistic conform organigramei aprobate

              - asigurarea evidenţei tuturor intrărilor şi ieşirilor de unităţi arhivistice pe bază de registru;

              - gruparea anuală a documentelor în unităţi arhivistice potrivit problematicii şi termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul de arhivă;

              - urmărirea depunerii de către compartimentele din aparatul propriu a documentelor în al doilea an de la constituire, pe bază de proces-verbal şi inventar;

              - selecţia documentelor, întocmirea proceselor-verbale de selecţionare a inventarelor propuse spre eliminare şi a inventarelor ce urmează a se păstra permanent, conform legii;

              - păstrarea documentelor în condiţii corespunzătoare, protejarea acestora împotriva distrugerii, degradării sau sustragerii, precum şi asigurarea condiţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor;

              - depunerea documentelor, după expirarea termenelor de păstrare, la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale;

              - eliberarea de copii, certificate şi extrase după documentele din arhivă la solicitarea persoanelor fizice şi juridice îndreptăţite, cu aprobarea preşedintelui sau secretarului judeţului;

              - întocmirea raportului anual privind activitatea de arhivă.

   

  5. Alte activităţi

              - gestionarea informaţiilor clasificate deţinute de Consiliul Judeţean Timiş prin asigurarea evidenţei, păstrării, manipulării documentelor clasificate conform prevederilor Legii nr.182/2002;

              - executarea altor activităţi şi atribuţii prevăzute expres în actele normative în vigoare sau stabilite de preşedintele consiliului judeţean, secretarul judeţului Timiş şi directorul executiv.