• Biroul Avizare, Autorizare

  Ultima actualizare: Mariana Brinzan, în data de 28.11.2016

   

  Componenţa Biroului Avizare,  Autorizare:

  Nr. crt. Nume Prenume Funcţie E-mail Telefon
  1 BREBE LIVIU Șef serviciu liviu.brebe@cjtimis.ro 0256/406440
  2 STROE ILIE Consilier superior ilie.stroe@cjtimis.ro 0256/406369
  3 MĂRCULESCU GRAŢIELA Consilier superior gratiela.marculescu@cjtimis.ro 0256/406434
  4 CIOCÂRLIE VASILE Referent de specialitate superior vasile.ciocarlie@cjtimis.ro 0256/406433

  PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

  LUNI-VINERI - 10.00 - 14.00

  ATRIBUŢII:

  • Urmărirea respectării în cadrul DTAC a condiţiilor din avizele obţinute şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate;
  • Urmărirea completării de către investitori şi proiectanţi a documentaţiilor D.T.A.C., D.T.A.D, depuse cu omisiuni, corespondenţa specifică;
  • Verificarea documentaţiilor şi emiterea avizelor tehnice (AT) la proiectele în fază de certificat de urbanism (CU) şi autorizare (DTAC) pentru construcţiile şi lucrările – din competenţa de autorizare a comunelor;
  • Redactarea actelor de autoritate (CU şi AC/AD), urmărirea semnării şi parafării lor, de persoanele abilitate şi transmiterea către ordonatorii de credite;
  • Asigurarea colaborării cu oficiul teritorial de cadastru pentru operarea în evidenţe a suprafeţelor de teren scoase din circuitul agricol, avizarea si emiterea certificatelor de urbanism pentru documentaţiile de dezmembrări, alipiri şi apartamentări imobile;
  • Completarea şi actualizarea periodică a bazei de date informatizate cu AC/AD emise , pentru publicarea pe situl C.J.Timiş şi transmiterea către Inspectoratul de Stat în Constructii şi Direcţia Regională de Statistică Timiş;
  • Pregătirea documentaţiilor privind autorizarea realizării construcţiilor şi a activităţilor conexe pentru arhivare;
  • Colaborarea cu serviciile de specialitate din aparatul propriu în vederea realizării atribuţiilor proprii;
  • Asigurarea sprijinului şi consultantei de specialitate pentru personalul aferent structurilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor locale;Asigurarea prelungirii valabilitaţii actelor de autoritate emise şi perceperea taxelor stabilite prin lege;
  • Urmărirea termenelor de finalizare a lucrărilor şi de realizare a recepţiei acestora, precum şi a regularizării taxelor în funcţie de valoarea finală a investiţiei;
  • Asigurarea participării în cadrul comisiilor de recepţie;
  • Transmiterea de somaţii titularilor de autorizaţii cu termenul de execuţie expirat;
  • Asigurarea prelevării taxelor legale pentru actele de autoritate publică emise;
  • Asigurarea colaborării cu reprezentaţii Curţii de Conturi cu ocazia controalelor anuale;
  • Emiterea, după efectuarea recepţiei şi regularizarea taxelor de autorizare a autorizaţiei de funcţionare pentru investiţiile din competenţa de autorizare a CJ Timiş;
  • Completarea şi actualizarea periodică a bazei de date informatizate şi a scadenţarului termenelor de execuţie a lucrărilor autorizate
  • Rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor, notelor de audienţă privind respectarea disciplinei în construcţii;
  • Urmărirea respectării disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii potrivit competenţelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiintare în baza programului de control teritorial aprobat pe teritoriul administrativ al judeţului Timiş;
  • Constatarea şi sancţionarea infractiunilor si faptelor contravenţionale privind disciplina în construcţii săvîrşite în teritoriul administrativ al judeţului, potrivit competenţelor de autorizare;
  • Exercitarea controlului la municipii, orase si comune privind disciplina in constructii, constatarea contraventiilor si sanctionarea primarilor in cazul emiterii de autorizaţii de construire în lipsa unui drept real asupra imobilului, cu nerespectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate, în cazul unor documentaţii incomplete, cu omisiuni, eronate, sau in lipsa si/sau cu nerespectarea avizelor dispuse prin certificatul de urbanism, cu nerespectarea legislaţiei în vigoare;
  • Incheierea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor în vederea aplicării sancţiunilor potrivit legii;
  • Sesizarea instanţelor judecătoreşti în cazul nerespectării celor dispuse în Procesul verbal de constatare a contravenţiei;
  • Verificarea documentaţiilor întocmite în baza HG 834/1991