• Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

  Ultima actualizare: Mariana Brinzan, în data de 13.12.2016

  Componenţa Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului este următoarea:

  Nr. crt. Nume Prenume Funcţie E-Mail Telefon
  1 ANASTASESCU ALINA Şef serviciu alina.anastasescu@cjtimis.ro 0256/406429
  2 PUP CARMEN Consilier superior carmen.pup@cjtimis.ro 0256/406430
  3 ALEXE SORINA-CLAUDIA Inspector de specialitate sorina.alexe@cjtimis.ro 0256/406428
  4 DIMA AMALIA-NICOLETA Inspector principal amalia.dima@cjtimis.ro 0256/406437
  5 BUSTESCU ANCA-MONICA Consilier principal anca.bustescu@cjtimis.ro 0256/406431
  6 VESCAN LAVINIA Consilier superior lavinia.vescan@cjtimis.ro 0256/406430

  PROGRAM CU PUBLICUL

  LUNI-VINERI - 10-14

  ATRIBUŢII:

  • Coordonarea activităţii de amenajare a teritoriului şi urbanism pe teritoriul judeţului Timiş, stabilirea orientărilor generale privind amenajarea teritoriului şi organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism aprobate;
  • Verificarea şi pregătirea planurilor de amenajarea teritoriului (PAT) pentru fazele: PAT regional, interjudeţean, interegional, interorăşenesc, intercomunal, frontalier, metropolitan, periurban al principalelor municipii, întocmite din fonduri centrale, ale unităţilor administrative teritoriale (u.a.t) şi/sau ale persoanelor fizice sau juridice;
  • Verificarea documentaţiilor de urbanism: planuri urbanistice generale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor (PUG) şi a regulamentelor locale aferente, a planurilor urbanistice zonale (PUZ) şi a regulamentelor locale, a planurilor urbanistice de detaliu (PUD);
  • Verificarea preluării în documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului a condiţiilor impuse de avize, a prevederilor PAT naţional, regional, judeţean, interegional, interjudeţean, interorăşenesc, intercomunal, frontalier, etc; verificarea corelării propunerilor cu prevederile altor documentaţii avizate şi aprobate în zonă; verificarea respectării zonelor de protecţie ale monumentelor istorice şi siturilor, a zonelor protejate naturale şi construite;
  • Asigurarea referentului tehnic de specialitate pentru Comisia judeţeană de urbanism, amenajarea teritoriului lucrări publice şi protecţia mediului, pregătirea materialelor pentru comisie;
  • Organizarea întâlnirilor de lucru ale Comisiei tehnice judeţene de amenajare a teritoriului şi urbanism, asigurarea secretariatului, pregătirea documentaţiilor, realizarea corespondenţei cu beneficiarii investiţiilor pentru comunicarea concluziilor formulate în cadrul comisiei;
  • Urmărirea completării de către investitori şi proiectanţi a documentaţiilor de urbanism depuse cu omisiuni, corespondenţa specifică;
  • Redactarea avizelor Consiliului Judeţean Timiş, prezentarea lor spre semnare şi parafare;
  • Întocmirea referatelor de specialitate şi a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean pentru aprobarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului din competenţa acestuia;
  • Urmărirea derulării proiectelor de amenajare a teritoriului şi urbanism cuprinse în lista de investiţii a Consiliului Judeţean Timiş, elaborarea caietelor de sarcini, a referatelor, susţinerea acestora în comisii, colaborare cu compartimentul de specialitate la procedura de achiziţie publică, verificarea pe parcurs a soluţiilor propuse şi prezentarea lor în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism precum şi în Comisia pentru analizarea, avizarea şi recepţia documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii a Consiliului Judeţean Timiş, redactarea proceselor verbale şi efectuarea operaţiunilor necesare decontării lucrărilor executate;
  • Asigurarea sprijinului şi consultanţei de specialitate pentru personalul din cadrul aparatului propriu al consiliilor locale pentru investitori şi proiectanţi cu privire la activitatea de urbanism şi amenajare a teritoriului;
  • Participarea în cadrul comisiilor organizate pentru verificarea respectării procedurilor în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului; realizarea controlului asupra modului de respectare a documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
  • Asigurarea colaborării cu ministerul de resort la elaborarea Planului de amenajare a teritoriului naţional –PATN şi alte iniţiative din domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, a strategiilor de dezvoltare durabilă;
  • Analizarea propunerilor privind declararea ca oraşe a unor comune şi a celor privind înfiinţarea de noi unităţi administrativ-teritoriale, întocmirea referatelor, prezentarea lor în comisii;
  • Verificarea documentaţiilor întocmite pentru emiterea certificatelor de urbanism (CU) în vederea elaborării documentaţiilor de urbanism de tip PUZ şi PUD. Redactarea şi emiterea CU;
  • Solicitarea necesarului de alocaţii de la bugetul de stat în vederea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism;
  • Fundamentarea necesarului de alocaţii de la bugetul de stat prin asigurarea corespondenţei cu primăriile din judeţul Timiş, examinarea şi centralizarea solicitărilor, stabilirea priorităţilor şi transmiterea la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei a listei cuprinzând PUG şi decontul potrivit normelor metodologice în vigoare;
  • Promovarea Hotărârilor Consiliului Judeţean Timiş privind repartizarea fondurilor necesare întocmirii PUG şi RLU, prin întocmirea referatelor şi a proiectelor de hotărâre, susţinerea în comisiile de specialitate;
  • Urmărirea preluării în documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului a prevederilor legii privind protecţia mediului înconjurător;
  • Preluarea în documentaţiile de amenajare a teritoriului precum şi în strategiile de dezvoltare durabilă a măsurilor stabilite prin directivele Uniunii Europene cu privire la managementul deşeurilor şi alte problematici legate de protecţia mediului.