• Protocolul de colaborare între Judeţul Timiş (România) şi Provincia Modena (Republica Italiană)

  Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

  ANEXA
  la Hotărârea CJT nr. 102/21.07.2011
   
   
  PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE JUDEŢUL TIMIŞ (ROMÂNIA) ŞI PROVINCIA MODENA (REPUBLICA ITALIANĂ)
   
   
   
            Judeţul Timiş, reprezentat de Preşedintele Constantin Ostaficiuc şi Provincia Modena, reprezentată de Preşedintele Emilio Sabattini, denumite în continuare părţi,
            Având în vedere schimburile bilaterale dintre Judeţul Timiş şi Provincia Modena, derulate pe parcursul anului 2010, inclusiv vizita oficială a delegaţiei Judeţului Timiş în Provincia Modena, la 19 ianuarie 2011, 
            Ţinând cont de interesele comune ale Judeţului Timiş şi Provinciei Modena, respectiv:

  • angajamentul de a contribui activ la construirea unei Europe unite, bazată pe principiul subsidiarităţii,
  • existenţa unor raporturi de amiciţie şi colaborare consolidate între România şi Republica Italiană,
  • obiectivul comun al celor două părţi de a asigura bunăstarea locuitorilor din Judeţul Timiş şi Provincia Modena şi dezvoltarea durabilă.

            Luând în considerare următoarele obiective generale ale colaborării:

  • să facă cunoscute şi să promoveze realităţile istorice, culturale, economice şi sociale reciproce, în scopul realizării de proiecte comune,
  • să favorizeze derularea de cursuri de formare profesională, formare continuă şi inserţie pe piaţa muncii a locuitorilor din Judeţul Timiş şi Provincia Modena, prin transfer de know-how bi-direcţionat şi prin implicarea tuturor entităţilor publice, private şi sociale competente în diferite sectoare de interes,
  • să valorizeze oportunităţile de finanţare provenind de la Uniunea Europeană, în mod particular a celor conexe dezvoltării locale şi turismului, asistenţă socială şi sănătate, transport şi mobilitate, creştere economică durabilă,
  • să promoveze schimburi economice şi comerciale, precum şi dezvoltarea investiţiilor private,

  Au convenit următoarele:

  Articolul 1

            Judeţul Timiş şi Provincia Modena vor coopera potrivit competenţelor de care dispun şi în conformitate cu legislaţiile în vigoare în statele lor.
            Părţile se angajează să promoveze comerţul, oportunităţile de investiţii, raporturile de colaborare în domeniile industriei, agriculturii, serviciilor, energiei, distribuţiei de gaz, infrastructurii şi dezvoltării aeroporturilor, prin implicarea entităţilor, organismelor şi asociaţiilor interesate.
            Părţile se angajează să consolideze şi să dezvolte strategii, acţiuni şi procese de cooperare pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii, în mod particular în sectoarele agro-alimentar, energetico-ecologic, construcţiei de drumuri şi distribuţiei de gaz.

  Articolul 3

           
  Părţile se angajează să întreprindă următoarelor acţiuni: 
  a) -stabilirea unor consultanţi pentru soluţionarea problemelor tehnico-practice,
  b) -angajarea în activităţi promoţionale comune, precum ateliere de lucru, seminarii, schimburi, misiuni şi târguri comerciale, în scopul stimulării oportunităţilor de dezvoltare, economice şi antreprenoriale din judeţul Timiş şi din Provincia Modena, reciproc avantajoase;
  c) -sprijinirea întreprinderilor modeneze care doresc să desfăşoare activităţi economice în judeţul Timiş, prin furnizarea de informaţii legate de piaţa de capital şi desfacere şi prin alte informaţii accesibile în mod curent publicului;
  d) -dezvoltarea de proiecte comune în baza finanţărilor europene prevăzute în perioada de programare 2007-2013 sau în următoarea perioadă de programare 2014-2020.

  Articolul 4

           
  Părţile se vor îngriji de difuzarea şi de promovarea prezentului Protocol şi a oportunităţilor prevăzute în acesta, astfel încât să-i sporească eficacitatea, prin favorizarea participării tuturor persoanelor fizice şi juridice interesate.

  Articolul 5

           
  Prezentul Protocol de colaborare va putea fi modificat prin acordul scris al părţilor. Părţile au posibilitatea de a denunţa unilateral prezentul Protocol printr-un preaviz scris şi motivat cu cel puţin şase luni înainte.

  Articolul 6

           
  Prezentul Protocol de colaborare va intra în vigoare la data semnării sale şi va avea o valabilitate de trei ani.
            Semnat la (localitatea)........................................, la (data).........................., în două exemplare originale, în limbile română şi italiană, toate textele fiind egal autentice.  Judeţul Timiş din România            Provincia Modena din Republica Italiană
              Preşedinte                                        Preşedinte
  CONSTANTIN OSTAFICIUC                      EMILIO SABATTINI